МИСИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА КОСМИЧЕКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И

 ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (ИКИТ-БАН)

 Мисията на ИКИT – БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите, аерокосмическите системи и технологии.

 Приоритети:

 • Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време);
 • Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи;
 • Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина;
 • Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност;
 • Изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали;
 • Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

 Подготовка на аспиранти се осъществява по професионалните направления:

 1) «Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление на летателни апарати)»:

 • Научни специалности:
  • 02.21.07. «Автоматизирани системи за обработка и управление на информацията»;
  • 02.02.09. «Дистанционни аеро и космически методи».

2) Физически науки;

 • Научна специалност:
  • 01.04.02. «Астрофизика и звездна астрономия».
  • 01.04.08. «Физика на океана, атмосферата и околоземното пространтство».

3) «Науки за Земята»

 • Научна специалност:
  • 01.04.12 «Дистанционни изследвания на Земята и планетите».