Законы, постановления, указы

Закон за развитие на академичния състав в Република България

Закон за висшето образование

Правилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в Република България

Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

Правилник за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН

Постановление № 96 на Министерския съвет от 17 май 2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 – 2013 г.

Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 Г. За утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Устав на Българската академия на науките

Правилник за вътрешния ред на Института за космичеки изследвания и технологии - БАН

Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав в ИКИТ - БАН

Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите